Taisyklės

Siekdami  Jums užtikrinti patikimą ir saugų  mūsų prekių įsigijimą internetu bei  abiejų šalių teisių  ir teisėtų interesų apsaugą,  rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau pateiktas prekių pirkimo ir pardavimo  taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos tarpusavio sutartimi.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje WeeRide.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka pildydamas prekių pirkimo užsakymą WeeRide.lt svetainėje.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Taisyklės ir Sąlygos”.  Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo tinklapyje WeeRide.lt ir Pirkėjams yra taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje WeeRide.lt turi teisę išimtinai tik:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes šioje interneto parduotuvėje.

2.Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsakant prekes WeeRide.lt nėra būtina registracija, tačiau privaloma nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninį paštą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie yra būtini prekių pirkimui, pristatymui  ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas  „WeeRide Baltic“ naujienų, akcijų pristatymams.  Pirkėjas, nepageidaujantis gauti pranešimų apie akcijas ar naujus produktus iš „WeeRide Baltic“, turi pateikti prašymą elektroniniu paštu info@weloveride.lt
2.3. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir naujienų/akcijų pristatymo tikslais.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakymą patvirtinti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma weeride.lt  duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes WeeRide.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su WeeRide.lt (weloveride.lt) internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (šiuo atveju Pirkėjas prekę pristato Pardavėjui savo lėšomis) vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
4.3.  4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas, lankydamasis WeeRide.lt  internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje WeeRide.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas  pristatyti interneto parduotuvėje WeeRide.lt (weloveride.lt) įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės , t.y. jose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis (PVM).
8.2. Jums suformavus prekių užsakymą ir paspaudus mygtuką „užsakymo patvirtinimas“ , bus suformuota   išankstinė sąskaita, kurios pagrindu galėsite atlikti mokėjimą per savo banką.  Sąskaitoje nurodoma: užsakymo numeris, pasirinktų prekių pavadinimai, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant pristatymo ir kitus mokesčius, bei apmokėjimui reikalingi rekvizitai.
8.3. Pirkėjas už prekes apmoka  Banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke (apmokėjimo duomenis gausite el.paštu kartu su užsakymą patvirtinančiu laišku) arba grynaisiais, kurjeriui pristačius užsakytas prekes. Užsakymas įsigalioja tada, kai  el. parduotuvės administracija gauna pranešimą iš banko, kad jau atlikote apmokėjimą.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato kurjerio pagalba.
9.2. Pirkėjas formuodamas užsakymą įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
9.4. Užsakymams virš 70 Eur. - pristatymas nemokamas (išskyrus Kuršių Neriją), užsakymams iki 70 Eur. - pristatymo mokestis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 4 Eur. pristatymo mokestis į Kuršių Neriją – 25 Eur.
9.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.
9.6. Prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
9.7. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

10. Prekių garantija, kokybė ir tinkamumo naudoti terminai
10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el.parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis WeeRide.lt  (weloveride.lt) el.Parduotuve.
11.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Draudžiama be raštiško UAB „WeeRide Baltic“ sutikimo naudoti bei platinti el. parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti WeeRide.lt el.parduotuvėje įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.